Punkt 1. Stiftelse.

Oslo Havfiskeklubb ble stiftet 14. januar 1971

Punkt 2. Formål.

Oslo Havfiskeklubb er en åpen upolitisk klubb hvis formål er å drive sportslig fiske med stang og snelle i sjøen og fremme interessen for dette gjennom aktive tiltak for sine medlemmer, samt ivareta medlemmenes interesser ved felles opptreden utad.

Punkt 3. Medlemskap.

Et  medlem har alle rettigheter i OHK og må stille for klubben hvis deltakelse i internasjonale og nasjonale mesterskap samt på festivaler.

Søknad om medlemskap sendes klubbens styre på godkjent blankett. Medlemmene forplikter seg til å følge klubbens vedtekter. Viser et medlem usømmelig framferd som kan skade klubbens navn og rykte, eller går ut over andre medlemmers ve og vel, kan medlemmet ekskluderes for kortere eller lengre tid. Det må foreligge et enstemmig styrevedtak før eksklusjon kan tre i kraft.

Som medlem av Oslo Havfiskeklubb er man forpliktet til å delta i dugnadsarbeid for klubben.

Punkt 4. Kontingent.

Kontingenten fastsettes hvert år på generalforsamlingen. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 1. februar gjeldende år, mister sine rettigheter og kan strykes som medlem. Trygdede medlemmer og juniormedlemmer (inntil 18 år) betaler halv kontingent. Alle innbetalinger til klubben skal gå gjennom klubbens bank eller postgirokonto. Styrets medlemmer betaler kun kontingent til Norges Havfiskeforbund.

Punkt 5. Generalforsamling.

Generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av 1. kvartal. Innkalling skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel. Det er kun de fremmøtte medlemmer som har stemmerett.

Dagsorden på generalforsamlingen skal være:

1. Valg av ordstyrer.
2. Valg av to tilstedeværende medlemmer til å undertegne protokollen.
3. Valg av to referenter.
4. Godkjenning av innkallingens lovlighet.
5. Årsberetninger.
6. Regnskap.
7. Fastsettelse av kontingent.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.

Saker som medlemmene ønsker behandlet må sendes styret innen 31.desember

Punkt 6. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte som ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle den eller de saker som kravet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. Det kreves 2/3 flertall for å få en avgjørelse igjennom.

Punkt 7. Styret.

Klubben ledes av et styre bestående av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, to (2) styremedlemmer og ett (1) varamedlem. Den daglige ledelse påligger leder. Styret er beslutningsdyktig når minst fire (4) av styrets medlemmer møter i styremøte. Beslutninger treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Leder og kasserer skal anvise og/eller attestere alle inn og utbetalinger. De samme to (2) disponerer i fellesskap klubbens bank og postgirokonto.

Punkt 8. Valg.

Valgene skal skje enkeltvis for leder og nestleder. Ved stemmelikhet foretas skriftlig omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Valg avgjøres ved simpelt flertall. Funksjonstiden for klubbens tillitsvalgte er minst to (2) år. Hvert år er halvparten av styret på valg.

Det ene år: Nestleder og to (2) styremedlem.
Det annet år: Leder, og to (2) styremedlem og ett (1) varamedlem.
Hvert år velges valgkomité bestående av to (2) medlemmer utenom styret.
Valgkomité velges. Hederstegnkomité velges særskilt.

Punkt 9. Vedtektsendringer.

Endringer i vedtektene kan bare skje ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, etter at endringsforslagene er oppført på dagsorden og krever 2/3 flertall av stemmene for å bli vedtatt. Forslag til vedtektsendringer skal når det gjelder ordinær generalforsamling, være styret i hende senest 1 (en) kalendermåned før generalforsamlingen. Endringsforslag til vedtektene skal sendes medlemmene sammen med innkalling til generalforsamlingen.

Punkt 10. Oppløsning.

Oppløsning av klubben kan bare skje på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall, etter at forslag om dette er oppført på dagsorden, som er sendt medlemmene minst fjorten (14) dager i forveien. Blir oppløsningen av klubben vedtatt, avholdes ekstraordinær generalforsamling en (1) måned senere. For at klubben skal kunne oppløses må vedtaket gjentas med minst 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning. Ved oppløsning av klubben bestemmer generalforsamlingen til hvem klubbens eiendeler skal tilfalle.

Punkt 11. Hedersbevisninger.

Hedersbevisninger for særlige fortjenester for Oslo Havfiskeklubb, eller for særlige store fortjenester for havfiskesporten.

Forslag om tildeling av hedersbevisninger kan fremmes av hederstegnkomitéen, styret, eller et samlet skriftlig forslag fra minst ti (10) av klubbens medlemmer. Forslag om tildeling av hedersbevisninger må sendes hederstegnkomitéen innen utgangen av desember. Hederstegn utdeles av fungerende styre for OHK og hederstegnkomité, som består av tidligere æresmedlemmer. Dersom det er ingen aktive æresmedlemmer, i hederstegnkomitéen, utdeles hedersbevisninger av det fungerende styret. Æresmedlemmer må først ha mottatt hederstegn i sølv og gull.

Oslo Havfiskeklubb utdeler følgende hederstegn:

1. Æresmedlem. Gratis medlemskap i OHK. Kont. til NHF betales.
2. Hederstegn i gull. Klubbmerke m/gullbord
3. Hederstegn i sølv. Klubbmerke m/sølvbord

Punkt 12. Bragdmerke.

Som hedersbevisning for særlige store sportslige prestasjoner for Oslo Havfiskeklubb tildeles et bragdmerke etter oppnådde 100 poeng. Følgende skala benyttes:

Europa, Nordisk eller norgesmesterskap 100 poeng
2. plass 80 poeng
3. plass 60 poeng

1. plass festivaler 25 poeng

Klubbmesterskap 100 poeng
2. plass 80 poeng
3. plass 60 poeng
4. plass 40 poeng
5. plass 20 poeng

Rekordpoeng til bragdmerke gis kun for godkjente rekorder for Oslo Havfiskeklubb. Følgende skala benyttes:

Verdensrekord eller Europarekord 100 poeng
Nordisk rekord 100 poeng
Norgesrekord 100 poeng
Klubbrekord 50 poeng

Denne tabell gjelder kun for individuelle prestasjoner. En rekord gir kun poeng for én av de ovennevnte registreringer.
Klubbrekorder skal registreres i forbindelse med innveiing og i forbindelse med festivaler registreres på veiekortet.
En potensiell klubbrekord skal uansett innveies selv om det er spørsmål om artsindentifisiering.

Punkt 13. OHKs diplom.

Oslo Havfiskeklubbs diplom tildeles for klubbrekord tatt på klubbturer og festivaler.