Fiskeregler Oslo havfiskeklubb
04.12.2018

 

1. Punkt 1 av 14.

Det er valgfritt å fiske med agn eller pilk. Ved agnfiske kan det brukes inntil tre (3) enkeltkroker, som kan agnes med naturlig eller kunstig agn. Eller en blanding av begge agntyper. Ved pilking er det tillatt å bruke pilk med trebelkrok med inntil to (2) opphengere, med en (1) enkeltkrok pr. opphenger. Under pilking er det tillatt å bruke naturlig agn ( fiskebiter , skjell o.l.) på pilkekroken og opphengere.
Pilk og lodd ingen minstevekt. Fiskeskipperen om bord kan etter samråd med de øvrige deltakere fastsette en høyere vektgrense, dersom forholdene krever det. Dersom pilkekroken løsnes fra pilken, og man forlenger avstanden mellom pilk og krok med f.eks. snøre, sene wire e.l. til mer enn 5 cm., blir pilken å betrakte som et lodd. I slike tilfeller vil en trebelkrok telle som tre (3) enkeltkroker. Overarmskast er ikke tillatt. Originaljigger er godkjent.
Under fisket er det tillatt å ha med 2 reservestenger i montert stand, men uten påsatt takkel. Ytterligere reservestenger kan medtas, men disse må ikke være montert.
Takkelet på hoved-stangen kan først settes på etter at man er kommet om bord, og det må fjernes før man går i land.

Punkt 2. 
Under fiske fra båt er det påbudt for alle deltakere å medbringe rednings- eller flytevest. Flytejakke og flytedress kan også benyttes. Fiskeskipper sjekker at alle deltakere har med redningsutstyr som passer. Dersom en deltaker ikke har, eller får lånt dette, skal han eller hun vises i land. Dette skal ikke føre til økonomisk belastning for arrangør. Fiskeskipperen skal påby bruk av redningsutstyr når han/hun finner det nødvendig. I fiskefestivaler gjelder arrangørens reglement.

Punkt 3.
Deltakerne har anledning til å motta hjelp til klepping eller håving av fisk etter at deltakeren selv har fått fisken inn til båtsiden. Deltakerne skal selv ta fisken av kroken, samt skjære opp og sette agn på krokene. Det er tillatt å hjelpe hverandre ved vanskelige situasjoner og fiskeslag. Båt kan ikke kjøre etter flytende fisk.

Punkt 4.
På hver båt skal det velges en fiskeskipper. Fiskeskipper skal påse at fiskereglene blir fulgt. Etter rådføring med deltakere og båtføreren, bestemmer fiskeskipper hvor på feltet det skal fiskes. Ved ulik oppfatning gjelder flertallsbestemmelsen. Ved stemmelikhet har fiskeskipper dobbeltstemme. Turkomiteen utnevner fiskeskipper og assistent.

Punkt 5.
Deltakerne plikter å ta hensyn til de anvisninger båtføreren gir. Båtføreren er høyeste myndighet om bord i alle spørsmål som angår sikkerhet og manøvrering. I alle andre spørsmål er fiskeskipper høyeste myndighet.

Punkt 6.
Som hovedregel skal båtfordelingen foretas etter loddtrekning. Det skal dessuten hver fiskedag trekkes lodd om plasseringen om bord, helst før båten går fra kai. Ved to dagers fiske skal det byttes båt hver dag for å utjevne forholdene.

Punkt 7.
Enhver deltaker skal være sikret et minimum arbeidsfelt om bord, helst ikke under to (2) meter rekke i gjennomsnitt pr. deltaker.
Målepinner skal være lett tilgjengelig om bord i båtene.
Minstemål kan ikke være mindre enn hva det offentlige regelverk for fritidsfiske tilsier.
Alle båter skal ha kommunikasjonsutstyr (VHF, mobil)

Punkt 8.
Lagkonkurransen fiskes etter de samme regler som for den individuelle konkurransen. Et lag består av to (2) personer.

Punkt 9.
All fisk skal bløgges eller registreres i takt med opptak og før nytt utslipp.
Unntak av fiskeslagene: sild, brisling, lodde, makrell, skate, og uer .
Arrangør kan gjøre unntak. Levedyktig fisk kan slippes ut igjen.
Fisken skal ikke ha brukket nakke når den måles.
Deltager er selv ansvarlig for at fisken er over fastsatt minstemål før den bløgges.
Fisk måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler. Sporen kan spisses.
Dersom en deltager har undermåls fisk med til veiing skal den fjernes og hendelsen rapporteres til turkomiteen. Samme regel gjelder for ubløgget fisk.

Punkt 10.
Skriftlige protester blir behandlet av styret i ettertid. Protester må sendes skriftlig til styret innen 3 dager etter at resultatet er lagt ut.

Punkt 11.
Alle deltar i en fiskekonkurranse på egen risiko. Hverken turkomitéen eller Oslo Havfiskeklubb er ansvarlig for skader som påføres deltakere eller deres utstyr. Deltaker(e) som har meldt seg på tur og ikke møter opp, må betale turgebyr. (Unntak sykdom o.l., men det må meldes avbud). Deltaker(e) kan heller ikke bli med på neste tur før skyldig turgebyr er betalt.

Punkt 12.
Turkomiteen skal påse at alle deltakere får samme effektive fisketid, og at ingen båter får fordeler f.eks. ved større fart. Fisket skal foregå innenfor et på forhånd fastsatt område. Brudd på disse reglene kan føre til diskvalifikasjon. Dog skal ingen diskvalifiseres på grunn av sen innkomst. Brudd på fiskereglene og usportslig opptreden fører til diskvalifisering.
Møter en person synlig beruset frem til dagens fiske, skal turkomiteen nekte han/henne å bli med ut. Hvis en person drikker seg synlig beruset på båten skal han/hun diskvalifiseres umiddelbart og gis en advarsel.
Unntatt fra diskvalifikasjonsbestemmelsene er deltakere som innen lovlig fisketid har kroket så stor fisk at det ikke er mulig å få den opp før fisketidens slutt. Alle andre deltakere på samme båt må imidlertid stanse fisket ved lovlig fisketids slutt.
Dersom en fisker (eller flere) får stor fisk på kroken, kan fiskeskipper beordre at andre fiskere skal ta inn sine liner. Disse fiskere skal deretter få tillagt tapt fisketid .

Punkt 13.
Turkomiteen har rett til å foreta endringer i programmet dersom været eller andre forhold tilsier det. Turkomiteen er ansvarlig for å skaffe til veie tilstrekkelig med plastsekker eller kasser til fangsten. All veiing skal foregå på land.

Punkt 14.
Klubbrekorder gjelder for fisk fanget på terminfestede turer eller NC arrangement.